Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Bronneberg Advocaten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Bronneberg Advocaten BV, gevestigd te Geleen.

I. Definities

1. De opdrachtnemer
Bronneberg Advocaten is de handelsnaam van het samenwerkingsverband tussen Breuls Advocaten BV en Bronneberg Advocaten BV. Alle opdrachten worden aanvaard door Bronneberg Advocaten BV, kantoorhoudende te Geleen; verder te noemen de BV.

2. De opdrachtgever
De cliënt als contractspartij van de BV. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van de BV, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

3. Het honorarium
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die de BV voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties, zoals dat destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en dat gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 7:405 lid 2 BW.

4. Verschotten
De kosten die de BV in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

5. Kantoorkosten
De door de BV zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten bedraagt 7,5%.

Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van de BV, exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij die naar Nederlands Belastingsrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

II. Toepasselijkheid

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de BV en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders overeengekomen.

7. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de BV werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot de BV staan.

8. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar Algemene Voorwaarden die strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden die de BV hanteert, dan zijn slechts laatstgenoemde Algemene Voorwaarden van toepassing.

III. Opdracht

9. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de BV. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dan de BV de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan de BV verbonden advocaat. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de BV slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan de BV verbonden advocaat. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

10. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens ingeval van bijstand door procesadvocaat (dus niet behandelend advocaat) of deurwaarder. Bij het inschakelen van een derde zal door de BV de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

11. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

IV. Declaratie

12. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de BV het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

13. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

14. De BV is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

15. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdragen, die op grond van artikel 4 BvR 2000 aan de opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.

V. Betaling

16. Betaling van declaraties van de BV dient te geschieden zonder enig beroep op korting en/of compensatie, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn de BV en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de BV verschuldigd is.

17. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van de BV gestelde bank-/girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

18. Indien de BV invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 115,-, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.

De door de opdrachtgever aan de BV verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf acht dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

VI. Aansprakelijkheid

19. De BV is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

20. Iedere aansprakelijkheid van de BV bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is. Bij opzet van (de leden van) de BV en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan de BV verbonden advocaten, geldt die beperking niet. Een kopie van de huidige polisvoorwaarden wordt desgevraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.

21. Iedere aansprakelijkheid van de BV bij de uitvoering van een opdracht, waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.

22. De BV is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, onder welke naam of titel dan ook.

VII. Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillencommissie

23. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden welke de BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De BV bepaalt de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

24. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de BV daartoe aanleiding geeft, is de BV gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de BV te bepalen vorm. Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens de BV aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is de BV gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan de BV, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

25. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van de BV uitgedrukte bedragen.

26. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor Bronneberg Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement wordt op eerste verzoek toegezonden. Het reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen. Voor het overige is de rechter in het arrondissement Maastricht bij uitsluiting bevoegd en is Nederlands recht van toepassing.